AL - MK - EN
Aktivitetet
Qëllimet e Eko-Natyrës janë:
Qëllimi themelor i shoqatës sonë është

-Të ngrejmë lartë vetëdijen ekologjike, veçanrisht te të rinjtë, dhe informimin e opinionit për të ariturat në lëminë e ekologjisë dhe relizimine programit për edukim mjedisor dhe regullimin ambijental të mjediseve urbane.

-Bashkpunimi me të gjitha institucionet relevante dhe ndërkombtare që i tangojnë problemet e ambientit jetësor.

-Resurset natyrore janë të shtershme e prandaj duhet që të bindemi se vetëm shfrytzimi i qëndueshëm i resurseve, preventiva nga ndotja dhe mbrotja e trashëgimisë natyrore janë çelsi i përmirsimit të kualitetit të jetesës.


Qëllimet tona i realizojmë nëpërmjet projekteve:

Edukativo-ekologjik

-Shënimet e ditës së ekologjisë, ditës së planetit tonë.

-Formimi i eko-patrolave nëpër shkollat e regjonit tonë

Hulumtuese-promotive

-Eko-kampet në natyrë

-Eko-edukimi nëpër institucionet arsimore

Projektet punuese-ambientale

-Punët në teren për sanimin e gjendjes

-Evitimi i degradimit të natyrës

-Pyllzime

-Vizita në bukuritë e rralla të Sharit

Programe për regullimin e hapsirës

-Pastrimi dhe regullimii ambientit në vend-pikniqet tona

-Pastrimi i lumit Shkumbin

-Mbrotja dhe regullimi i burimeve

-Pyllzimi dhe ruatja e pyjeve

-Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbërta
Mirënjohjet
Webfaqen e ndihmuan
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © Eko Natyra 2009
Developed by: Just5 Studio